کلمبیا | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن در کلمبیا


پرجمعیت‌ترین شهرها در کلمبیا


    پيش‌شماره كشور: +57

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
1بوگوتاکلمبیاوقت کلمبیا17:24 چهارشنبهUTC-05
2شهرستان بایه دل کائوکاکلمبیاوقت کلمبیا17:24 چهارشنبهUTC-05
300Tigoموبايلکلمبیاوقت کلمبیا17:24 چهارشنبهUTC-05
301Tigoموبايلکلمبیاوقت کلمبیا17:24 چهارشنبهUTC-05
302Uff Movilموبايلکلمبیاوقت کلمبیا17:24 چهارشنبهUTC-05
303Uneموبايلکلمبیاوقت کلمبیا17:24 چهارشنبهUTC-05
304Claro Colombiaموبايلکلمبیاوقت کلمبیا17:24 چهارشنبهUTC-05
310Claro Colombiaموبايلکلمبیاوقت کلمبیا17:24 چهارشنبهUTC-05
311Claro Colombiaموبايلکلمبیاوقت کلمبیا17:24 چهارشنبهUTC-05
312Claro Colombiaموبايلکلمبیاوقت کلمبیا17:24 چهارشنبهUTC-05
313Claro Colombiaموبايلکلمبیاوقت کلمبیا17:24 چهارشنبهUTC-05
314Claro Colombiaموبايلکلمبیاوقت کلمبیا17:24 چهارشنبهUTC-05
315Movistarموبايلکلمبیاوقت کلمبیا17:24 چهارشنبهUTC-05
316Movistarموبايلکلمبیاوقت کلمبیا17:24 چهارشنبهUTC-05
317Movistarموبايلکلمبیاوقت کلمبیا17:24 چهارشنبهUTC-05
318Movistarموبايلکلمبیاوقت کلمبیا17:24 چهارشنبهUTC-05
320Claro Colombiaموبايلکلمبیاوقت کلمبیا17:24 چهارشنبهUTC-05
321Claro Colombiaموبايلکلمبیاوقت کلمبیا17:24 چهارشنبهUTC-05
4شهرستان انتیوکیاکلمبیاوقت کلمبیا17:24 چهارشنبهUTC-05
5سوکره (سوکره)شهرستان سوکرهکلمبیا23210وقت کلمبیا17:24 چهارشنبهUTC-05
6شهرستان کالداسکلمبیاوقت کلمبیا17:24 چهارشنبهUTC-05
7شهرستان سانتاندرکلمبیاوقت کلمبیا17:24 چهارشنبهUTC-05
8شهرستان تولیماکلمبیاوقت کلمبیا17:24 چهارشنبهUTC-05
صفحه 1