کلمبیا | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن در کلمبیا


پرجمعیت‌ترین شهرها در کلمبیا


    پيش‌شماره كشور: +57

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
1بوگوتاکلمبیاوقت کلمبیا19:17 پنجشنبهUTC-05
2شهرستان بایه دل کائوکاکلمبیاوقت کلمبیا19:17 پنجشنبهUTC-05
300Tigoموبايلکلمبیاوقت کلمبیا19:17 پنجشنبهUTC-05
301Tigoموبايلکلمبیاوقت کلمبیا19:17 پنجشنبهUTC-05
302Uff Movilموبايلکلمبیاوقت کلمبیا19:17 پنجشنبهUTC-05
303Uneموبايلکلمبیاوقت کلمبیا19:17 پنجشنبهUTC-05
304Claro Colombiaموبايلکلمبیاوقت کلمبیا19:17 پنجشنبهUTC-05
310Claro Colombiaموبايلکلمبیاوقت کلمبیا19:17 پنجشنبهUTC-05
311Claro Colombiaموبايلکلمبیاوقت کلمبیا19:17 پنجشنبهUTC-05
312Claro Colombiaموبايلکلمبیاوقت کلمبیا19:17 پنجشنبهUTC-05
313Claro Colombiaموبايلکلمبیاوقت کلمبیا19:17 پنجشنبهUTC-05
314Claro Colombiaموبايلکلمبیاوقت کلمبیا19:17 پنجشنبهUTC-05
315Movistarموبايلکلمبیاوقت کلمبیا19:17 پنجشنبهUTC-05
316Movistarموبايلکلمبیاوقت کلمبیا19:17 پنجشنبهUTC-05
317Movistarموبايلکلمبیاوقت کلمبیا19:17 پنجشنبهUTC-05
318Movistarموبايلکلمبیاوقت کلمبیا19:17 پنجشنبهUTC-05
320Claro Colombiaموبايلکلمبیاوقت کلمبیا19:17 پنجشنبهUTC-05
321Claro Colombiaموبايلکلمبیاوقت کلمبیا19:17 پنجشنبهUTC-05
4شهرستان انتیوکیاکلمبیاوقت کلمبیا19:17 پنجشنبهUTC-05
5سوکره (سوکره)شهرستان سوکرهکلمبیا23210وقت کلمبیا19:17 پنجشنبهUTC-05
6شهرستان کالداسکلمبیاوقت کلمبیا19:17 پنجشنبهUTC-05
7شهرستان سانتاندرکلمبیاوقت کلمبیا19:17 پنجشنبهUTC-05
8شهرستان تولیماکلمبیاوقت کلمبیا19:17 پنجشنبهUTC-05
صفحه 1