کلمبیا | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن در کلمبیا


پرجمعیت‌ترین شهرها در کلمبیا


    پيش‌شماره كشور: +57

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
1بوگوتاکلمبیاوقت کلمبیا2:03 یکشنبهUTC-05
2شهرستان بایه دل کائوکاکلمبیاوقت کلمبیا2:03 یکشنبهUTC-05
300Tigoموبايلکلمبیاوقت کلمبیا2:03 یکشنبهUTC-05
301Tigoموبايلکلمبیاوقت کلمبیا2:03 یکشنبهUTC-05
302Uff Movilموبايلکلمبیاوقت کلمبیا2:03 یکشنبهUTC-05
303Uneموبايلکلمبیاوقت کلمبیا2:03 یکشنبهUTC-05
304Claro Colombiaموبايلکلمبیاوقت کلمبیا2:03 یکشنبهUTC-05
310Claro Colombiaموبايلکلمبیاوقت کلمبیا2:03 یکشنبهUTC-05
311Claro Colombiaموبايلکلمبیاوقت کلمبیا2:03 یکشنبهUTC-05
312Claro Colombiaموبايلکلمبیاوقت کلمبیا2:03 یکشنبهUTC-05
313Claro Colombiaموبايلکلمبیاوقت کلمبیا2:03 یکشنبهUTC-05
314Claro Colombiaموبايلکلمبیاوقت کلمبیا2:03 یکشنبهUTC-05
315Movistarموبايلکلمبیاوقت کلمبیا2:03 یکشنبهUTC-05
316Movistarموبايلکلمبیاوقت کلمبیا2:03 یکشنبهUTC-05
317Movistarموبايلکلمبیاوقت کلمبیا2:03 یکشنبهUTC-05
318Movistarموبايلکلمبیاوقت کلمبیا2:03 یکشنبهUTC-05
320Claro Colombiaموبايلکلمبیاوقت کلمبیا2:03 یکشنبهUTC-05
321Claro Colombiaموبايلکلمبیاوقت کلمبیا2:03 یکشنبهUTC-05
4شهرستان انتیوکیاکلمبیاوقت کلمبیا2:03 یکشنبهUTC-05
5سوکره (سوکره)شهرستان سوکرهکلمبیا23210وقت کلمبیا2:03 یکشنبهUTC-05
6شهرستان کالداسکلمبیاوقت کلمبیا2:03 یکشنبهUTC-05
7شهرستان سانتاندرکلمبیاوقت کلمبیا2:03 یکشنبهUTC-05
8شهرستان تولیماکلمبیاوقت کلمبیا2:03 یکشنبهUTC-05
صفحه 1