یمن | کد تلفن

کد تلفن اطلاعات در مورد یمنکد تلفن در یمن

    پيش‌شماره كشور: +967

کد تلفنشهر یا ماموریتمنطقه اداری یا نوع ماموریتکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
1صنعااستان صنعایمن1.9 میلیونوقت عربستان21:37 سه‌شنبهUTC+03
2عدناستان عدنیمن550602وقت عربستان21:37 سه‌شنبهUTC+03
3حدیده (شهر)استان حدیدهیمن617871وقت عربستان21:37 سه‌شنبهUTC+03
4تعزاستان تعزیمن615222وقت عربستان21:37 سه‌شنبهUTC+03
5مکلااستان حضرموتیمن258132وقت عربستان21:37 سه‌شنبهUTC+03
6Jawf al Maqbābahاستان ابینیمن14175وقت عربستان21:37 سه‌شنبهUTC+03
7عمران، یمناستان عمرانیمن90792وقت عربستان21:37 سه‌شنبهUTC+03
70Yموبايلیمنوقت عربستان21:37 سه‌شنبهUTC+03
71Sabafonموبايلیمنوقت عربستان21:37 سه‌شنبهUTC+03
73MTNموبايلیمنوقت عربستان21:37 سه‌شنبهUTC+03
77Yemenmobileموبايلیمنوقت عربستان21:37 سه‌شنبهUTC+03
صفحه 1