یمن | کد تلفن

کد تلفن اطلاعات در مورد یمنکد تلفن در یمن

    پيش‌شماره كشور: +967

کد تلفنشهر یا ماموریتمنطقه اداری یا نوع ماموریتکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
1صنعااستان صنعایمن1.9 میلیونوقت عربستان17:54 شنبهUTC+03
2عدناستان عدنیمن550602وقت عربستان17:54 شنبهUTC+03
3حدیده (شهر)استان حدیدهیمن617871وقت عربستان17:54 شنبهUTC+03
4تعزاستان تعزیمن615222وقت عربستان17:54 شنبهUTC+03
5مکلااستان حضرموتیمن258132وقت عربستان17:54 شنبهUTC+03
6Jawf al Maqbābahاستان ابینیمن14175وقت عربستان17:54 شنبهUTC+03
7عمران، یمناستان عمرانیمن90792وقت عربستان17:54 شنبهUTC+03
70Yموبايلیمنوقت عربستان17:54 شنبهUTC+03
71Sabafonموبايلیمنوقت عربستان17:54 شنبهUTC+03
73MTNموبايلیمنوقت عربستان17:54 شنبهUTC+03
77Yemenmobileموبايلیمنوقت عربستان17:54 شنبهUTC+03
صفحه 1