یمن | کد تلفن

کد تلفن اطلاعات در مورد یمنکد تلفن در یمن

    پيش‌شماره كشور: +967

کد تلفنشهر یا ماموریتمنطقه اداری یا نوع ماموریتکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
1صنعااستان صنعایمن1.9 میلیونوقت عربستان11:34 یکشنبهUTC+03
2عدناستان عدنیمن550602وقت عربستان11:34 یکشنبهUTC+03
3حدیده (شهر)استان حدیدهیمن617871وقت عربستان11:34 یکشنبهUTC+03
4تعزاستان تعزیمن615222وقت عربستان11:34 یکشنبهUTC+03
5مکلااستان حضرموتیمن258132وقت عربستان11:34 یکشنبهUTC+03
6Jawf al Maqbābahاستان ابینیمن14175وقت عربستان11:34 یکشنبهUTC+03
7عمران، یمناستان عمرانیمن90792وقت عربستان11:34 یکشنبهUTC+03
70Yموبايلیمنوقت عربستان11:34 یکشنبهUTC+03
71Sabafonموبايلیمنوقت عربستان11:34 یکشنبهUTC+03
73MTNموبايلیمنوقت عربستان11:34 یکشنبهUTC+03
77Yemenmobileموبايلیمنوقت عربستان11:34 یکشنبهUTC+03
صفحه 1