یمن | کد تلفن

کد تلفن اطلاعات در مورد یمنکد تلفن در یمن

    پيش‌شماره كشور: +967

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
1صنعااستان صنعایمن1.9 میلیونوقت عربستان7:09 دوشنبهUTC+03
2عدناستان عدنیمن550602وقت عربستان7:09 دوشنبهUTC+03
3حدیده (شهر)استان حدیدهیمن617871وقت عربستان7:09 دوشنبهUTC+03
4تعزاستان تعزیمن615222وقت عربستان7:09 دوشنبهUTC+03
5مکلااستان حضرموتیمن258132وقت عربستان7:09 دوشنبهUTC+03
6Jawf al Maqbābahاستان ابینیمن14175وقت عربستان7:09 دوشنبهUTC+03
7عمران، یمناستان عمرانیمن90792وقت عربستان7:09 دوشنبهUTC+03
70Yموبايلیمنوقت عربستان7:09 دوشنبهUTC+03
71Sabafonموبايلیمنوقت عربستان7:09 دوشنبهUTC+03
73MTNموبايلیمنوقت عربستان7:09 دوشنبهUTC+03
77Yemenmobileموبايلیمنوقت عربستان7:09 دوشنبهUTC+03
صفحه 1